19 ก.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด"

67456785 2101813709941378_3166901870941700096_n

Foot 2