9-10 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

69704786 2194016167387798_6741044620970426368_n

69968561 2194016517387763_4098661026847784960_n

70869969 2194015977387817_3550059528370257920_n

Foot 2