13-15 ก.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1 )

71037011 2203351633120918_4232712028512321536_n

Foot 2