19 ก.ย. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กพร.ปจ.สฎ.) ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

71264799 2217915158331232_8183067473851973632_n

Foot 2