สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

72332085 2237217989734282_8988088668908421120_o

Foot 2