11 พ.ย. 2562 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ได้ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที

75394824 2313360445453369_2577913751302832128_n

75402239 2313360538786693_2502029332814233600_n

74214154 2313360645453349_1533143775226888192_n

Foot 2