29 พ.ย. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เป็นประธานในการประชุม การจัดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1/2563

79349522 2350875021701911_3057922551889002496_n

77340051 2350875361701877_7922896883549208576_n

Foot 2