23 - 25 ธ.ค. 2562 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และนางสาวสุรีพร ติลกโชติพงศ์ พนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

timeline 20191223_185456

timeline 20191223_185443

timeline 20191223_185535

timeline 20191223_185543

Foot 2