2 ม.ค. 2563 นายรัฐพล เพชรบุรี โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอรรควัชร์ อินทร์แก้ว ผู้จัดการศูนย์ขายและลูกค้าสัมพันธ์สุราษฎร์ธานี เข้าพบนางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563

timeline 20200102_210205

timeline 20200102_210214

timeline 20200102_210206

Foot 2