7 ม.ค. 2563 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conferrence ครั้งที่ 3/2563

81985476 2431913313598081_4635488074346790912_n1

82069375 2431913233598089_4844507897666732032_n

82315853 2431913283598084_516985222009454592_n

Foot 2