13 ม.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

timeline 20200113_103822

messageImage 1578884351662

timeline 20200113_110548

 

timeline 20200113_110552

Foot 2