4 ก.พ. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน สังเกตการณ์การสำรวจข้อมูล(สรง.63) พร้อมเแจกแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

2836

35387

2865

2858

2834

Foot 2