22-23 ก.พ. 2563 นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ครั้งที่ 8

messageImage 1582512900065messageImage 1582512900065

40020

40012

01

Foot 2