3 มี.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน สังเกตการณ์การสำรวจข้อมูลโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2563 (สรง.63)

560166

560162

560175

Foot 2