3 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบ นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนประชากร พ.ศ.2563

timeline 20200303_151608

timeline 20200303_151530

timeline 20200303_151532

timeline 20200303_151602

Foot 2