25 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2563

timeline 20200325_112233

timeline 20200325_112236

timeline 20200325_112238

timeline 20200325_112240

Foot 2