20 มี.ค. 2563 บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำความสะอาด big cleaning day ภายในบริเวณสำนักงานเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

90924314 2594013070721437_7835167787071832064_o

Foot 2