9 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบ Video Conference

messageImage 15864000712199

messageImage 15864008547999

Foot 2