20 เม.ย. 2563 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) และโครงการอื่นๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

timeline 20200420_100521

timeline 20200420_100528

timeline 20200420_100533

timeline 20200420_100536

Foot 2