สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1

Lfs0163

Foot 2