26 พ.ค.2563 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการประเมินสถานภาพลุ่มแม่น้ำฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

S _226975749

S _226975748

S _226975755

S _226975753

Foot 2