9 มิ.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความดี เพื่อชาติ

S _123305989

S _123306000

 

S _123305991

S _123437060 S _123437062 S _123437058

S _123305987

Foot 2