16 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

108778332 2864517237004351_1616990674283139893_o1

109369962 2864517247004350_4254629093590315565_o

108078490 2864517337004341_5705070413357316649_o

108943766 2864517343671007_3654467558609324067_o

Foot 2