15 ก.ค. 2563 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Power BI Desktop for Anaiytics

108163656 2865287836927291_7993644424314404142_n

109829274 2865288283593913_7656672458009588417_n

108015181 2865288616927213_2037987040955185885_n 111057707 2865288753593866_5264478468653198427_n

Foot 2