20 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะผู้บริหาร (Manager Skill Development Program) ”

110294908 2878734275582647_8199852764234598787_n

109877430 2878734462249295_382775849645554650_n

110749661 2878734322249309_793453977020401179_n

111314702 2878734542249287_2541603057782334831_n

Foot 2