30 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

timeline 25630730_210906

timeline 25630730_210911

timeline 25630730_210910

Foot 2