30 ก.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะฯ

001

005

007

008

Foot 2