แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าหน้าในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 4
14 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เขียนโดย admin 11
11 พ.ย. 2562 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ได้ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที เขียนโดย admin 14
4 พ.ย. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ตามโครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยฯ เขียนโดย admin 15
30 ต.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เขียนโดย admin 25
28 ต.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยกากลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน เขียนโดย admin 22
25 ต.ค. 2562 นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) ครั้งที่ 12/2562 เขียนโดย admin 14
24 ต.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 19
24 ต.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 19
23 ต.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 18

Foot 2