แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด เขียนโดย admin 1
3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 2
3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย admin 1
22 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เขียนโดย admin 20
20 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย admin 19
20 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ เขียนโดย admin 27
15 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ น.ส.ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมอนุคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 42564 เขียนโดย admin 36
12 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เขียนโดย admin 20
7 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย น.ส.ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และน.ส.ฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Inception Workshop เขียนโดย admin 29
4 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานรัฐพิธีฯ เขียนโดย admin 22

Foot 2