แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐฯ เขียนโดย admin 4
17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน "วันรวมน้ำใจ"เพื่อมอบสิ่งของนำไปใช้เป็นของรางวัลและสนับสนุนการจัดงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์ เหล่ากาชาดจังหวัด" เขียนโดย admin 7
17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 2
14 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 7
14 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.วิชาการสถิติและวางแผน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 10
13 ม.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 9
13 ม.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดอบรมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยใช้เครื่อง Tablet เขียนโดย admin 8
7 ม.ค. 2563 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conferrence ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 16
2 ม.ค. 2563 นายรัฐพล เพชรบุรี โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอรรควัชร์ อินทร์แก้ว ผู้จัดการศูนย์ขายและลูกค้าสัมพันธ์สุราษฎร์ธานี เข้าพบนางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 17
26 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562 เขียนโดย admin 17

Foot 2