แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย เขียนโดย admin 15
6 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 15
2-3 มี.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งดำเนินการจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. เขียนโดย admin 12
1 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบนายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ เพื่อแสดงความยินดีกับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบรายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 9
25 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 19
14 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 16
25 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 19
25 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงติดตามงานการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562 โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ เขียนโดย admin 18
12 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย admin 24
11 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เขียนโดย admin 27

Foot 2