แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
26 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเดือนมิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 12
23 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" RUN AGAINST DRUGS 2019 เขียนโดย admin 13
20 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน พร้อมด้วย นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " Smart City Thailand Road Show" เขียนโดย admin 13
19 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นธรรมในสังคม” เขียนโดย admin 9
13 -14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​อบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร "ผู้บริหารยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจทัล" รุ่นที่ 3 เขียนโดย admin 17
14 มิ.ย. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนักวิชาการสถิติชำนาญการเข้าร่วม​อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต เขียนโดย admin 16
12 มิ.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยข้าราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เขียนโดย admin 20
12 มิ.ย. 2562 ผอ.กลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วม​ประชุมระดมความคิดเห็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง​ประสิทธิภาพ​ในการปฏิบัติ​ราชการ​ของจังหวัด​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2562​ เขียนโดย admin 12
10 - 19 มิ.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุรฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำรวจ สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 MICS6) ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล เขียนโดย admin 16
4 มิ.ย. 2562 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 21

Foot 2