แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
4 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดการประชุมจัดทำร่างชุดข้อมูลและรายการข้อมูลตามประเด็นสำคัญของจังหวัดฯ เขียนโดย admin 3
1 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 7
1 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จัดประชุม/อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นฯเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 7
25 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย admin 6
25 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 7
24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดสุราฎร์ธานี เขียนโดย admin 4
24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ รัตนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาวัดบางใบไม้และตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางใบไม้" เขียนโดย admin 10
24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เขียนโดย admin 11
23 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมอนุคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย admin 10
22 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันต้อนรับ นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ เขียนโดย admin 13

Foot 2