แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
26 เม.ย. 2561 ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครัั้งที่ 7/2561 เขียนโดย admin 15
24 เม.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) เขียนโดย admin 16
24 เม.ย. 2561 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัฉริยะ (Smart Province) เขียนโดย admin 16
23 เ.ม.ย. 2561 คณาจารย์และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ศึกษาดูงานด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 17
20 เม.ย. 2561 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เดือนเมษายน 2561 เขียนโดย admin 17
19 เม.ย. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เขียนโดย admin 24
11 เม.ย. 2561 ร่วมกิจกรรมงานกาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 14
11 เม.ย. 2561 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและทำบุญเมืองสุราษฎร์ธานี เนื่องในงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 23
9 เม.ย. 2561 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 เขียนโดย admin 29
9 เม.ย. 2561 ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เขียนโดย admin 25

Foot 2