แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
28 พ.ค. 2561 ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 5/2561) เขียนโดย admin 31
25 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์/ การบริหารแผน การเขียนโครงการและการวิเคราะห์โครงการ เขียนโดย admin 31
24 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" เขียนโดย admin 23
23 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย และการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เขียนโดย admin 34
25 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 28
25 พ.ค. 2561 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 และร่วมพิจารณา Work shop 1 จังหวัด 1 กิจกรรม เขียนโดย admin 41
55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน Big Data สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เขียนโดย admin 64
21 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการ "แหลงข่าวเช้านี้" โดยแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 28
14 พ.ค. 2561สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์สดทาง สวท.สุราษฎร์ธานี เขียนโดย admin 32
21 พ.ค. 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศใสสะอาด เขียนโดย admin 36

Foot 2