• 4 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดการประชุมจัดทำร่างชุดข้อมูลและรายการข้อมูลตามประเด็นสำคัญของจังหวัดฯ

  4 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 1 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

  1 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 1 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จัดประชุม/อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นฯเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  1 มี.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 25 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  25 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 25 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2564

  25 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดสุราฎร์ธานี

  24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ รัตนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาวัดบางใบไม้และตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางใบไม้

  24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

  24 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 23 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมอนุคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

  23 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 22 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันต้อนรับ นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

  22 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 15 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และคณะทำงาน ร่วมหารือ ประเด็นสำคัญ (Pain Point):ปาล์มน้ำมัน

  15 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 15 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ จัดประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  15 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 10 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสนง.สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูล โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564

  10 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 9 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสนง.สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัดฯ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

  9 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 8 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ สนง.สถิติจังหวัดฯ เข้าร่วมการประชุมณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  8 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 3 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2564

  3 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 2 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับสนง.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 1 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้ที่ปฏิบัติงานโครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้างเข้าร่วมประชุมแผนฯ

  1 ก.พ. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 28 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564

  28 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 26 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน จัดประชุมถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร

  26 ม.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

Previous
Next
 • การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ พ.ศ.2563

  การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิต

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดควา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ป

 • การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ พ.ศ.2562

  การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิต

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดสุ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ป

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 ไตรมาส 1

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.25

 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563 เดือนกุมภาพันธ์

  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.25

Previous
Next

Foot 2