• 16 พ.ค. 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ

  16 พ.ค. 2562 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห

 • 6 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  6 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแล

 • 5 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  5 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ แล

 • 4 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป

  4 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแล

 • 3 พ.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของอำเภอพระแสง เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศฯ

  3 พ.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เ

 • 2 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.พุนพิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานร

  2 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้

 • 1 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1 พ.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุ

 • 29 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  29 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ

 • 29-30 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อบรมอำเภอกาญจนดิษฐ์

  29-30 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโคร

 • 28 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

  28 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจร

 • 27-28 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อบรมอำเภอพุนพิน

  27-28 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโคร

 • 25-26 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์อบรมอำเภอเกาะสมุย

  25-26 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโคร

 • 25-26 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตพื้นที่พิเศษ

  25-26 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโคร

 • 23-24 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อบรมอำเภอบ้านตาขุน

  23-24 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโคร

 • 23-24 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อบรมอำเภอพระแสง

  23-24 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโคร

 • 22 - 23 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์อบรมอำเภอไชยา

  22 - 23 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการร

 • 9 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

  9 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแ

 • 6, 8-9 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ press center ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

  6, 8-9 เม.ย. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสน

 • 8 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

  8 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการแ

 • 6 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562

  6 เม.ย. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ส

Previous
Next
 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใ

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานประกอบการด้านการผลิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานป

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

  ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว "THAI STAT" แอพพลิเคชั่น

Previous
Next

Foot 2