• 17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐฯ

  17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน

  17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2563

  17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 14 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  14 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 14 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.วิชาการสถิติและวางแผน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

  14 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 13 ม.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  13 ม.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน จ

 • 13 ม.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดอบรมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยใช้เครื่อง Tablet

  13 ม.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการส

 • 7 ม.ค. 2563 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conferrence ครั้งที่ 3/2563

  7 ม.ค. 2563 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 • 2 ม.ค. 2563 นายรัฐพล เพชรบุรี โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอรรควัชร์ อินทร์แก้ว ผู้จัดการศูนย์ขายและลูกค้าสัมพันธ์สุราษฎร์ธานี เข้าพบนางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563

  2 ม.ค. 2563 นายรัฐพล เพชรบุรี โทรศัพท์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 26 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562

  26 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 25 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2562

  25 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 25 ธ.ค. 2562​ นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ด้วยวิธี Management chart (ไตรมาสที่ 4/2562)

  25 ธ.ค. 2562​ นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชา

 • 25 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดอบรมการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 (ครบ 6 เดือน) โดยใช้เครื่อง Tablet

  25 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการส

 • 23-24 ธ.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมการอบรม

  23-24 ธ.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 • 23 - 25 ธ.ค. 2562 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และนางสาวสุรีพร ติลกโชติพงศ์ พนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  23 - 25 ธ.ค. 2562 นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติ

 • 23 ธ.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

  23 ธ.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและ

 • 23 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับ จัดอบรมสัมมนา

  23 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 20 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนฯ

  20 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อม

 • 13 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผล เเผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2562

  13 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 12 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

  12 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราฎร

Previous
Next
 • สถิติที่น่าสนใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สถิติที่น่าสนใจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ตัวชี้วัดที่สำคัญจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

  สำรวจ “สำมะโน” ในยุคดิจิทัล โจทย์ใหญ่ “สสช.”

 • สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

  สารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบบริหาร สสช.

 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ

  ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถ

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ

 • การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 จังหวัดสุราษ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่:1 มกราคม-มีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจ

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธา

 • โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ

  โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื

Previous
Next

Foot 2