29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการ อบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการ อบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดงาน การอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ
และ นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้มีส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย อาทิ เช่น  สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด อุตุนิยมวิทยาจังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สมาคมหอการค้าจังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่น เป็นต้น

      โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนหมู่บ้านภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 395 หมู่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดีซึ่งกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรแกนนำเน็ตอาสาประชารัฐ ทีมวิทยากร TOT ทีมวิทยากรยุติธรรมจังหวัด ร่วมบรรยายให้ความรูู้้โดยในการอบรมครั้งนี้ได้แนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกวิธี และขยายเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเป็นตัวแทนกระทรวงดิจิทัลฯ ในการรับรู้ข่าวสาร และแจ้งปัญหาเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ยังสามารถสะสมคะแนนจากกิจกรรมต่างๆ ภายในแอพฯ เพื่อรับของรางวัลอีกด้วย

     โดยการอบรมครั้งนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เน็ตประชารัฐ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

ประมวลภาพการอบรม หลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" 29 ม.ค. 2562 

อ่านเพิ่มเติม...
 • คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

  คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซ

 • 6 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด

  6 มี.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมนิเ

 • 2-3 มี.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งดำเนินการจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.

  2-3 มี.ค. 2562 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร

 • 1 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบนายจรุงศักดิ์ สุรัฐชนานนท์ เพื่อแสดงความยินดีกับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบรายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

  1 มี.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบนายจรุงศักดิ์

 • 25 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2562

  25 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุ

 • 25 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด

  25 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประช

 • 25 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี้แจงติดตามงานการตรวจราชการผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 4/2562 โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ

  25 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมชี

 • 14 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  14 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรร

 • 12 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ

  12 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับฟังกา

 • 11 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

  11 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าร่วมพิธีเปิดนิทรร

 • 10 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาด ประจำปี 2562 และร่วม ปฏิบัติงานในส่วนของร้านนาวากาชาด

  10 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานข

 • 6 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ผ่านระบบ Vedio Conference

  6 ก.พ. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง

 • 4 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านนาเดิม

  4 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประช

 • 4 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอไชยา

  4 ก.พ. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประช

 • 31 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562

  31 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุม

 • 29 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  29 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันคน

 • 29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการ อบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

  29 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อประธาน

 • 25 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 3/2562

  25 ม.ค. 2562 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจง

 • 24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 2

  24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมฝึกอ

 • 24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”

  24 ม.ค. 2562 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออก

Previous
Next
 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใ

 • การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

  การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561

 • สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน็ตประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ โครงเน

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2561

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 4

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3

  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2561 ไตรม

 • ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

  ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2560

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานประกอบการด้านการผลิต

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 26 เดือน ก.ย. 2561 : ลักษณะสำคัญของสถานป

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีความสามารถของประชากร ปี 2561

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 25 เดือน ก.ย. 2561 : สำรวจภาวะทางเศรษฐกิ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 24 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 1/2561

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 23 เดือน ก.ย. 2561 : การสำรวจภาวะการทำงา

 • ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

  ปริมาณขยะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 - 2560

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว "THAI STAT" แอพพลิเคชั่น

 • "สวนดุสิตโพลเผย 5 อันดับ ข่าวทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากท

Previous
Next

Foot 2