• 3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด

  3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

  3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570

  3 ส.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 22 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ

  22 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 20 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  20 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 20 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ

  20 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 15 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ น.ส.ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมอนุคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 42564

  15 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 12 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

  12 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

 • 7 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย น.ส.ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และน.ส.ฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ Inception Workshop

  7 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 4 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานรัฐพิธีฯ

  4 ก.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร

 • 30 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  30 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 28 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

  28 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 26 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่วิชาการอำเภอเกาะสมุย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สังเกตการณ์และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ

  26 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 25 มิ.ย. 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Video Conference

  25 มิ.ย. 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิ

 • 25 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยการสวมเสื้อขาว โลโก้วันต่อต้านยาเสพติด

  25 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 24 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดฯ

  24 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผอ.กลุ่มปฎิบัติการสถิติ จัดประชุม/อบรมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน จัดประชุมการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2 เม.ย. - ก.ย.2565)

  21 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 13 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามสังเกตการณ์การสำรวจข้อมูล โครงการสำมะโนธุระกิจและอุตสาหกรรม

  13 มิ.ย. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษ

 • 25 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมการประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 6/2564

  25 พ.ค. 2564 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎ

Previous
Next
 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 การย้ายถิ่นของประชากรจังหวัดสุ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1)

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 8 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 7 ประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 6 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเร

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 5 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 4 ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดส

 • การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ พ.ศ.2563

  การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิต

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 3 ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 2 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ.2564

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 1 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 3/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 12 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาส 2/2563

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 11 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดส

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 10 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดควา

 • รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562

  รอบรู้สถิติ ฉบับที่ 9 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื

 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ป

Previous
Next

Foot 2