อาคารสำนักงานส่วนราขการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ถ.ดอนนก อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

  ข้อมูลทั่วไป

     สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอัตรากำลังข้าราชการทั้งหมด จำนวน 6 คน มีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายวิชาการและวางแผน
งานธุรการ
อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาระกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางสถิติระดับจังหวัด โดยเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการสถิติ และดำเนินการเกี่ยวกับสถิติ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
ดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติ ตามโครงการของสำนักงานและของจังหวัด
ประสานการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ จัดทำรายงานสถิติ และจัดทำข้อสนเทศในระดับจังหวัด
เป็นศูนย์ข้อมูลสถิติของจังหวัด
ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
ใประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารสถิติ
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
    การแบ่งส่วนราชการ           
การแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิชาการและวางแผน งานธุรการ ฝ่ายปฏิบัติการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำโครงการสำรวจสถิติ ตามความต้องการของจังหวัด
 • ประสานงานจัดทำสถิติ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
 • จัดทำสมุดสถิติจังหวัด
 • ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด
 • พัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัด
 • ให้บริการข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
 • จัดทำรายงานสถิติ และข้อสนเทศ ในระดับจังหวัด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการสถิติ และคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานธุรการ สารบรรณ งานเอกสาร งานพิมพ์ งานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานบุคคล
 • งานการเงินและบัญชี เบิกจ่ายเงินต่างๆ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ เกี่ยวกับการเงิน รวมทั้ง งานเกี่ยวกับงบประมาณ และทำบัญชี
 • งานประชาสัมพันธ์ ทำการประชาสัมพันธ์ งานโครงการสำมะโน และสำรวจ และบทบาทของ สำนักงานสถิติจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานจัดเก็บข้อมูล โดยการเก็บรวบรวม ข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ
 • เตรียมข้อมูล เพื่อการประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
   
สรุปภาระกิจและวัตถุประสงค์การดำเนินการที่สำคัญของสำนักงาน

     สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาระกิจสำคัญโดยทำตามแผนงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติและจากการขอความร่วมมือของจังหวัดในด้านการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลและจัดทำรายงาน การบริการข้อมูล การจัดทำศูนย์ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันเวลาและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลสถิติ