อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประส... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

   เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ นางละออง คมสัน สถิติจังห... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

     เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

     เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรั... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

     นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างชาวสถิติ <... อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจติดตามโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 และโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในก... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวา ปล่อยพันธุ์ปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำและปลูกต้นยางนา"

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเก... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ในการน... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีศาสนามหามงคล (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์)  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรฯ

พิธีทำบุญตักบาตรฯ

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

     เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน

พิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน

      เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทานเพื่อร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่... อ่านเพิ่มเติม...

จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

     เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ พนักงานแจงนับ โด... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ สหกรณ์... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ โดยมีนางนวรัตน์ รั... อ่านเพิ่มเติม...

 • อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่

  อบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ย

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมง

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

 • พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระดับ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพข้อมูล ในระด

 • ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

  ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวา ปล่

 • พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

 • พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

  พิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖

 • พิธีทำบุญตักบาตรฯ

  พิธีทำบุญตักบาตรฯ

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์

 • พิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน

  พิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน

 • จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

  จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดั

 • พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐

  พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจ

 • ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าหน้าที่วิชาการ

  ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย ระดับ เจ้าห

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานส่วนราชการ
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 077-272580 โทรสาร: 077-283044 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.